INFORMACJA BURMISTRZA OPALENICY W SPRAWIE OPŁATY RETENCYJNEJ

INFORMACJA BURMISTRZA OPALENICY
w sprawie
OPŁATY RETENCYJNEJ

Ustawodawca, w art. 272 ust. 22 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1566 ze zm.), nałożył na burmistrza obowiązek ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne, z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej, tzw. „opłaty retencyjnej”.
Wpływy z tytułu ww. opłaty w 90 % stanowić będą przychód Wód Polskich, a tylko
w 10 % dochód budżetu gminy.
Informację o wysokości opłaty retencyjnej i sposobie jej obliczenia burmistrz przekazuje
podmiotom, obowiązanym do jej ponoszenia.
Wobec powyższego proszę osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej, których nieruchomości są zagospodarowane w sposób zmniejszający
naturalną retencję terenową, w stopniu przewidzianym ustawą, o wypełnienie załączonego
oświadczenia i złożenie go w tut Urzędzie w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Środowiska
i Rolnictwa, pok. nr 23, możliwie niezwłocznie, nie później niż do dnia 25 marca 2018 r.
Kto jest zobowiązany do uiszczania „opłaty retencyjnej”
Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy do uiszczania opłaty retencyjnej, zobowiązane
są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej
będące:
a) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
b) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c) użytkownikami wieczystymi gruntów,
d) posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części,
stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3.500 m2 robót lub
obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, wpłynęły na zmniejszenie naturalnej
retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości
z powierzchni biologicznie czynnej, na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej
lub zamkniętej.
Ustalenie wysokości opłaty
Wysokość opłaty będzie ustalona jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2
wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
Zależy ona od wielkości powierzchni uszczelnionej rozumianej jako powierzchnia
zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji
retencyjnej. Stawki określone zostały w § 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych opłat za usługi wodne (Dz.U. 2017 poz. 2502 ze zm.). Oświadczenie w poniższym załączniku

Oświadczenie

PODZIEL SIĘ