POZNAŃSKA KOLEJ METROPOLITALNA

Drodzy Mieszkańcy Gminy Opalenica,

Niniejszym pismem zawiadamiamy, iż tytuły prasowe informujące o sprzeciwie Gminy Opalenica w sprawie powstania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej nie są oficjalnym i ostatecznym stanowiskiem Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Zarówno burmistrz Tomasz Szulc jak i radni są zainteresowani rozwojem linii kolejowej przebiegającej przez Gminę Opalenica oraz przychylnie odnoszą się do propozycji powstania Poznańskiej Kolei Metropolitarnej.

Brak ostatecznej pozytywnej decyzji jest związany z wątpliwościami natury formalnej i finansowej. Informacje otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego nie pozwalają chociażby na zaplanowanie wydatków w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Nasze wątpliwości budzą także następujące punkty:

– brak zaplanowanych kosztów Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,

– brak prognozy dotyczącej wpływów z biletów, które w dużej mierze kształtować będą ostateczny koszt Gminy Opalenica,

– brak rozkładu jazdy i jednocześnie brak możliwości jego modyfikowania, leżeć ma to w gestii Urzędu Marszałkowskiego.

Będąc odpowiedzialni za finanse publiczne, ze względu na wiele niewiadomych, zwróciliśmy się w piśmie do Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. kolei metropolitalnej o wyjaśnienie wątpliwości, których rozwianie pozwoli nam na przystąpienie do Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Jeszcze raz deklarujemy, że jesteśmy zwolennikami powstania PKM i uważamy ją za nowoczesny oraz wygodny sposób komunikacji ze stolicą Wielkopolski.

Licząc na szybką odpowiedź ze strony Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. kolei metropolitalnej, zawiadamiamy, że na jej podstawie podejmiemy dalsze wspólne decyzje, o których na bieżąco będziemy Państwa informować. Jednocześnie burmistrz Tomasz Szulc zaprasza do wspólnych, merytorycznych rozmów. Uwagi i opinie można przekazać w formie elektronicznej na e-maila burmistrz@opalenica.pl lub w rozmowie telefonicznej (bezpośredni numer do burmistrza 665 307 907).

Poniżej przedstawiamy Państwu pismo, które skierowaliśmy do Pełnomocnika Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań ds. kolei metropolitalnej. Artykułujemy w nim nasze wątpliwości.

Szanowny Pan

Bogdan Frąckowiak

Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia

Metropolia Poznań ds. kolei metropolitalnej

W związku z przesłanym projektem porozumienia dotyczącym funkcjonowania Poznańskiej Kolei Metropolitalnej Gmina Opalenica prosi o jednoznaczne określenie i załączenie do przesłanego projektu:

  • Planowanych, kwotowych kosztów funkcjonowania PKM

  • Wartości „rozsądnego zysku”, o którym mowa w §1 ust. 2

  • Planowanych wpływów ze sprzedaży biletów w związku z uruchomieniem dodatkowych 6 par pociągów.

Jednocześnie prosimy o podanie źródła powyższych informacji w zakresie:

  • Czy były prowadzone konsultacje społeczne na temat PKM ?

  • Czy znane są dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców dojeżdżających do szkoły/pracy poza Opalenicę ?

  • Jaka jest prognozowana zmiana w liczbie osób korzystających systematycznie z transportu kolejowego po uruchomieniu dodatkowych połączeń ?

  • Czy uruchomienie dodatkowych połączeń na trasie Poznań- Grodzisk Wlkp. nie spowoduje odpływu pasażerów ze stacji Opalenica ?

Przedstawiane na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim (w dniu 17 listopada) koszty funkcjonowania PKM miały charakter szacunkowy i wariantowy (288,2 tys. zł lub 372,9 tys. zł rocznie). Nie wiemy dlaczego nie zostały załączone do treści porozumienia. Załącznik nr 1 do porozumienia określa jedynie procentowy udział gminy w kosztach. Istotne jest przy tym, że po przystąpieniu do projektu procentowa partycypacja gminy w kosztach utrzymania połączeń będzie obligatoryjna i to przez okres trzech lat, nawet jeśli połączenia te okażą się całkowicie nierentowne.

Prosimy również o udzielenie odpowiedzi:

Jaki wpływ będzie miała gmina na ustalanie rozkładu jazdy PKM skoro jego zmiany mogą (w ciągu roku) skutkować zmianą dotychczas ustalonych kosztów (§5 ust. 5 porozumienia) ?

Zwracam uwagę, że w projekcie porozumienia nie określono maksymalnej kwoty partycypacji gminy w kosztach, co uniemożliwia ustalenie, czy zobowiązanie wynikające z przyszłego projektu porozumienia i umowy będzie mieściło się w planach finansowych jednostki w okresie jego realizacji. Stosownie do art.46 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.2077) jednostki sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu wydatków, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich. Zatem ww. projekt umowy winien określać wysokość maksymalnej wysokości kwoty partycypacji gminy w kosztach, aby umożliwić wykazanie jej w „Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej”, tak aby nie naruszać przepisów art.226 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wobec braku pełnej informacji trudno jest zatem planować wydatki w budżecie i WPF gminy na kolejne lata. Wpływy ze sprzedaży biletów, poziom zysku, przyjęty wariant finansowy będą miały znaczący wpływ na rzeczywiste koszty, które ostatecznie poniesie samorząd gminny. Istnieje zatem realne ryzyko związane z popytem, którego skutki zgodnie z §5 ust. 5 pkt.1 porozumienia dodatkowo obciążą gminę. Zastrzeżenie godziwego zysku dla przedsiębiorstwa przewozowego, abstrahując od nieprecyzyjności tego określenia, uwalnia takie przedsiębiorstwo od ryzyka popytowego, związanego przecież immanentnie z prowadzoną przez takie przedsiębiorstwa działalnością gospodarczą. Urząd Marszałkowski nie wskazał (można domniemywać zatem, że nie przeprowadził) precyzyjnych wyników badań marketingowych, określających poziom popytu na usługi przewozowe oraz warunki (w tym głównie cen biletów), które muszą zostać spełnione, żeby taki popyt odpowiednio do wzrostu ilości przejazdów zwiększyć i utrzymywać na zwiększonym poziomie.

Uzyskanie powyższych informacji ułatwi podjęcie decyzji o przystąpieniu Gminy Opalenica do projektu PKM.

Ze względu na krótki czas na podjęcie decyzji prosimy o szybką odpowiedź.

W poniższych linkach – załącznikach ukazujemy także dokumenty otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Porozumienie Poznańska Kolej Metropolitalna

Załącznik nr 1

PODZIEL SIĘ