RODZINA 500+

INFORMACJA 500+ – plik .pdf

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można pobierać i składać począwszy od 1 kwietnia 2016 r. w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy
Sekcja Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 1
ul. Wyzwolenia 27
64-330 Opalenica
od poniedziałku do piątku w godz. od 715 do 1700.

Jednocześnie w/w wnioski wraz z załącznikami będzie można również składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego tj.:

poprzez moduł eWnioski – Emp@tia,
poprzez system udostępniony przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
poprzez system banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną

W przypadku złożenia wniosku w terminie od 01.04.2016r. do 30.06.2016r., prawo do świadczenia wychowawczego ustala się począwszy od 1 kwietnia 2016r.

W przypadku złożenia wniosku od dnia 01.07.2016 r. prawo do świadczenia wychowawczego ustala się od miesiąca złożenia wniosku z wymaganą dokumentacją.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Prawo do świadczenia wychowawczego jest ustalane na okres od 1 października do 30 września następnego roku. Świadczenie ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, czyli do 30 września, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się od 01.04.2016r. i trwa do 30.09.2017r.

Świadczenia wychowawcze będą wypłacane niezwłocznie bez zbędnego opóźnienia.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna fatycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Jeżeli obydwoje rodzice mają prawa rodzicielskie, wniosek składa tylko jeden z nich.

Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

We wniosku należy podać:

imię i nazwisko osoby występującej o przyznanie świadczenia wychowawczego,
adres zamieszkania lub pobytu,
stan cywilny,
obywatelstwo,
numer PESEL,
imiona i nazwiska oraz numery PESEL dzieci pozostających na utrzymaniu osoby wnioskującej.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł.

Pierwsze dziecko – oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia; w przypadku dzieci urodzonych tego samego dnia, miesiąca i roku, będących najstarszymi dziećmi w rodzinie w wieku do ukończenia 18. roku życia, pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez osobę, o której mowa w art. 4 ust. 2;

Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 200,00 zł.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

1) dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
2) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
3) pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
4) członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.