Gmina Opalenica przystąpiła do opracowania aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Plan gospodarki niskoemisyjnej zwany dalej PGN, realizowany będzie z wykorzystaniem informacji zebranych od przedsiębiorców i mieszkańców w ramach ankietyzacji, obejmować będzie cały obszar gminy Opalenica. Proces aktualizacji PGN będzie obejmować:

 1. Zebranie danych odnośnie wykonanych i nowych działaniach niskoemisyjnych.

 2. Ankietyzację budynków i lokali w zakresie stanu lokali i pojazdów oraz przewidywanych inwestycji – ankieta internetowa.

 3. Aktualizację bazy danych o stanie gospodarki energii w poszczególnych sektorach.

 4. Opracowanie aktualizacji PGN zgodnie z wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz przekazanie do weryfikacji przez Gminę.

 5. Uzgodnienie aktualizacji PGN z Doradcą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej.

 6. Przekazanie PGN do konsultacji społecznych.

 7. Przekazanie PGN do zaopiniowania przez RDOŚ i PWIS.

 8. Przygotowanie projektu uchwały Rady Gminy wraz z uzasadnieniem

 9. Prezentację dokumentu na Sesji Rady Gminy.

PGN to strategiczny dokument, który wyznacza kierunki dla Gminy Opalenica, w zakresie działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w takich obszarach jak: transport publiczny i prywatny, budownictwo publiczne, gospodarka przestrzenna, zaopatrzenie w ciepło i energię, gospodarka odpadami. Istotą planu jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych, osiąganych m.in. poprzez wzrost innowacyjności i wdrożenie nowych technologii, zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie energochłonności oraz zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Dokument ten wyznaczy konkretne cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii zarówno dla sektora publicznego jak i przede wszystkim dla mieszkańców i przedsiębiorców. Plan będzie ściśle związany z realizacją zapisów programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych.

Z uwagi na powyższe zapraszamy Państwa do udziału w krótkiej ankiecie. Zebrane informacje oraz opinie pozwolą nam na rzetelne i zgodne z oczekiwaniami opracowanie dokumentu. W przypadku chęci wprowadzenia Państwa zadania do realizacji w ramach PGN prosimy o wypełnienie i przesłanie karty zgłoszenia projektu.

Ankieta dla mieszkańców znajduje się pod adresem:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHZQsc2600lLhFt_8zG_SqUU2U7qydRdYg8s0oMlSSO4BGyw/viewform?usp=sf_link