OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opalenica,
ul. 3 Maja 1, 64 – 330 Opalenica, e-mail: info@opalenica.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Krzysztof Kozik

e-mail: inspektor@rodo-krp.pl

tel.: 792 304 042

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
• gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na
podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d i e i art. 9
ust. 2 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, którym
Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa oraz przez podmioty, z
którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w
szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie
Miejskim w Opalenicy oraz dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Urzędzie
Miejskim w Opalenicy. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być
przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych
przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w art. 6 i 9 RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.
9. W budynku Urzędu Miejskiego zainstalowany jest monitoring wizyjny w związku z tym
przetwarzane są Pani/Pana dane wizerunkowe.
10. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o
sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego
podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach – w tym profilowania, przenoszenia
danych osobowych, otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych) oraz cofnięcia
zgody na przetwarzanie danych osobowych.
11. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
12. Pani/Pana dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób
niepowołanych.