WYBORY ŁAWNIKÓW

KADENCJA 2020–2023

Informuję, że zgodnie z pismem przekazanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, działając na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 52 ze zm.) Kolegium Sądu Okręgowego w Poznaniu ustaliło następujące liczby ławników, którzy mają być wybrani przez Radę Miejską w Opalenicy, na kadencję 2020 – 2023:

do Sądu Okręgowego w Poznaniu – 3 ławników, w tym 0 do orzekania w sprawach
z zakresu prawa pracy,

do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu – 2 ławników, w tym 0 do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy
,

– do Sądu Rejonowego w Grodzisku Wielkopolskim – 1 ławnik, w tym 1 do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.

Podstawa prawna:

– Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019r.,
poz. 52 ze zm.).

– Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693).

Ławnikiem może być wybrany ten kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

2) jest nieskazitelnego charakteru,

3) ukończył 30 lat,

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,

5) nie przekroczył 70 lat,

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,

6) duchowni,

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,

8) funkcjonariusze Służby Więziennej,

9) radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

– prezesi właściwych sądów,

– stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,

– co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Opalenica.

Zgłoszenie kandydata na ławnika odbywa się poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia, do której należy dołączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego uzyskaną przez zgłaszaną osobę, w uzasadnieniu należy powołać przepis art. 162 § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych celem zwolnienia od kosztów z tytułu wydania informacji z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku
o wydanie dowodu osobistego

Dokumenty wymienione w pkt 1– 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia, zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się dokumenty, o których mowa w art. 162 § 2-4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Wzór karty określa załącznik do rozporządzenia.

Wzór karty zgłoszenia kandydata na ławnika i listy osób zgłaszających kandydata można otrzymać w Wydziale Organizacyjnym, Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego,
ul. 3 Maja 1, pokój nr 01 lub pobrać ze strony internetowej
www.opalenica.pl, zakładka „Aktualności”.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji (dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia).

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Kompletne zgłoszenia, spełniające wymogi formalne, przyjmowane będą w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Opalenicy, pok. nr 01 oraz za pośrednictwem poczty na adres: Rada Miejska
w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica
w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2019 roku (decyduje data wpływu do urzędu).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady po upływie tego terminu, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

 

Burmistrz Opalenicy

    /-/ Tomasz Szulc

 

Informacja z KRK

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA

oświadczenie kandydata – przestępstwo

oświadczenie kandydata – władza rodzicielska

kandydat – zaświadczenie lekarskie

Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu – liczba ławników

LISTA OSÓB ZGŁASZAJĄCYCH KANDYDATA NA ŁAWNIKA SĄDOWEGO