JEDNOMYŚLNE ABSOLUTORIUM DLA BURMISTRZA

We wtorek, 27 czerwca w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy odbyła się XLV sesja rady miejskiej. Najważniejszym punktem obrad było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Przyjęto ją jednogłośnie.

Zanim doszło do tego ważnego głosowania skarbnik Agnieszka Antkowiak-Żak przedstawiła: sprawozdanie finansowe za 2016 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na 31.12.2016 r., opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2016 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Skotarek ukazał wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za 2016 rok. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytał natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak. Pozytywne opinie o złożonym sprawozdaniu przekazali także przewodniczący stałych komisji rady miejskiej.

Podczas sesji podjęto ponadto uchwały w sprawie:

1) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy w Opalenicy,

2) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,

3) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.

Wolne głosy i wnioski zakończyło przemówienie burmistrza. Tomasz Szulc podkreślił, że przyjęcie absolutorium, rozmach zadań inwestycyjnych i wydarzeń kulturalnych jest zasługą wszystkich siedzących na sali. Złożył wyrazy uznania swoim najbliższym współpracownikom, radnym, sołtysom, dyrektorom placówek samorządowym a także kierownikom Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

TM