LIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na LIII sesję rady miejskiej, która odbędzie się 27 października 2017 roku o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LIII Sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawy organizacyjne:

 1. stwierdzenie kworum,
 2. informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 3. przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opalenicy w Zespole Szkół w Opalenicy w Branżową Szkołę I Stopnia w Opalenicy w Zespole Szkół w Opalenicy,
 2. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich w Opalenicy w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. i Wł. Niegolewskich Opalenicy,
 3. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. B. Chrzanowskiego w Wojnowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. B. Chrzanowskiego w Wojnowicach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wojnowicach,
 4. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Andrzeja i Władysława Niegolewskich w Rudnikach,
 5. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Porażynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Porażynie,
 6. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Dakowach Mokrych w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Dakowach Mokrych,
 7. stawki opłaty od posiadania psów na rok 2018,
 8. opłaty targowej na rok 2018,
 9. stawek podatku od nieruchomości na rok 2018,
 10. poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2018,
 11. stawek podatku od środków transportowych na rok 2018,
 12. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,
 13. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.

5. Apel o podjęcie sprawczych działań zmierzających do uporządkowania koryta rzeki Mogilnicy.

6. Przedstawienie uchwały Nr SO-0953/49/20/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku Gminy Opalenica.

7. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2016 rok.

8. Interpelacje i zapytania radnych.

9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

10. Wolne głosy, wnioski i informacje.

11. Zakończenie LIII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak