PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

LIV NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 20 listopada 2017 roku o godz. 16:15 w sali posiedzeń

Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał w sprawie:

  1. nadania nazwy ulicy w Opalenicy (dot. ul. Wyzwolenia),

  2. nadania nazwy ulicy w Opalenicy (dot. ul. 26 Stycznia),

  3. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza oraz ul. Energetycznej w Opalenicy,

  4. przyjęcia Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018,

  5. stawki opłaty od posiadania psów na rok 2018,

  6. poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2018,

  7. uchylenia uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

  8. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2017,

  9. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2017 – 2033.

 1. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak