LXIX SESJA RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na

LXIX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, 

która odbędzie się 13 września 2018 roku o godz. 17:30 w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie LXIX Sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne:

– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 2. Wystąpienie Przedstawiciela Lokalnej Grupy Działania KOLD na temat dokonań Grupy
  w czasie kadencji 2014-2018.
 3. Wystąpienie Wojskowego Komendanta Uzupełnień na temat ochotniczych form służby wojskowej.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Opalenicy,

2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Mickiewicza oraz ul. Energetycznej w Opalenicy,

3) stawek podatku od nieruchomości na rok 2019,

4) podatku od środków transportowych na rok 2019,

5) poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2019,

6) opłaty targowej na rok 2019,

7) stawki opłaty od posiadania psów na rok 2019,

8) emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu,

9) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,

10) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.

 1. Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za I półrocze 2018r.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
 4. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 5. Zakończenie LXIX Sesji Rady Miejskiej.

                                                                   

 

                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                            (-) Eugeniusz Wojtkowiak