PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

LXVII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 9 sierpnia 2018 roku o godz. 16:15 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

    1. zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Opalenica,

    2. zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,

    3. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.

  4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak