Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia 28 lutego 2019 r. zawiadamiające o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego Nr SKO.OŚ.405.66.2018 z dnia 28 lutego 2019 r. uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Buk z dnia 30 czerwca 2016 r. (IP.6220.19.2015) odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na:„ Budowie dwóch obiektów do tuczu brojlera kurzego z infrastrukturą towarzyszącą ” o łącznej obsadzie 115 500 szt. ( 462 DJP ) na nieruchomościach położonych we wsi Szewce (obręb Szewce) gmina Buk, powiat poznański oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 10 i 11 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.