Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora

Załącznik do zarządzenia nr 12/2024/B Burmistrza Opalenicy z dnia 27 maja 2024 r. 

Burmistrz Opalenicy ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach 

I. Oznaczenie organu prowadzącego szkołę 

Gmina Opalenica z siedzibą ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica. 

II. Nazwa i adres szkoły 

Szkoła Podstawowa im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach, Rudniki 87, 64-330 Opalenica. 

III. Wymagania wobec kandydatów 

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1-2 i 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2023 r. poz. 2578). 

IV. Wymagane dokumenty 

Oferty osób przystępujących do konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1428), powinny zawierać: 

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły; 

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o: 

a) stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, 

b) stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, 

c) stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem; 

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); 

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia; 

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 

6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię: 

a) dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z 2023 r. poz, 1672), lub 

b) dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub 

c) dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego; 

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne; 

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 104); 

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2024 r. poz. 273) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.; 

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela; 

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego; 

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 

stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984, 1234, 1586, 1672 i 2005. lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 

2005, z 2024 r. poz. 124 i 227); 

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych. 

V. Informacja o 

1) sposobie i terminie składania ofert 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach” w terminie do dnia 11.06.2024 r. do godziny 15.30 na adres: Urząd Miejski w Opalenicy, ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica. 

Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane, a w przypadku składania kserokopii dokumentów winny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem. 

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane; 

2) dopuszczeniu składania ofert w postaci elektronicznej 

W konkursie nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej; 

3) sposobie powiadomienia kandydatów o terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Opalenicy. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej. Na żądanie Burmistrza Opalenicy kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12, 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo. 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu można uzyskać w Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy, ul. 3 maja 1, 64-330 Opalenica, tel. 61/44-77-416 . 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 i art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Opalenica, 

ul. 3 Maja 1, 64 – 330 Opalenica, e-mail: info@opalenica.pl. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: 

Krzysztof Kozik 

email: inspektor@rodo-krp.pl 

tel.: 792 304 042 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. A. i Wł. Niegolewskich w Rudnikach, Rudniki 87, 64-330 Opalenica, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718 i 2005). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, przede wszystkim Centrum Usług Wspólnych w Opalenicy, w celu wykonania zadania. 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 8. Podanie Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych będzie skutkował niemożnością udziału w konkursie na stanowisko dyrektora. 

[ PDF ]