Informacje o przystąpieniu do opracowania nw. projektów:
1) Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy wielkopolskiej
2) Programu ochrony powietrza w zakresie ozonu dla strefy miasto Kalisz
3) Aktualizacji Programu ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 oraz B(a)P dla strefy aglomeracja
poznańska, którego integralną część stanowi plan działań krótkoterminowych w zakresie pyłu PM10
oraz o poddaniu ww. dokumentów procedurze zapewnienia udziału społeczeństwa i planowanych
spotkaniach informacyjnych.

Treść informacji Zarządu Województwa Wielkopolskiego