Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w okresie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.. Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do Urzędu Miejskiego w Opalenicy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

Art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020:

Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:
– pełnoletnich;
– zamieszkałych na terenie danej gminy;
– posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
– posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
– które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Do tych informacji dołączają dwa poniższe oświadczenia.

zał. 1 OŚWIADCZENIE NR 1 DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW (klik!)

zał. 2. OŚWIADCZENIE NR 2_DLA KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW (klik!)

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728).

Oświadczenie o spełnianiu wymogu, o którym mowa w pkt 2 ppkt 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Szczegóły naboru – Tomasz Matusiak (Sekretarz Gminy) 667 691 261.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych (klik!)

Procedura naboru rachmistrzów do PSR2020 (klik!)