PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza
Mieszkańców Miasta i Gminy
na

XLII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ
RADY MIEJSKIEJ,
która odbędzie się 19 sierpnia 2021 roku o godz. 16.30 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:
1. Otwarcie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
3.1. uchwała w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Opalenica,
3.2. uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Zamkowej oraz w rejonie ulicy 5 Stycznia, w gminie Opalenica,
3.3. uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opalenica, jej jednostkom podległym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych,
3.4. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia przez Gminę Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego,
3.5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
3.6. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,
3.7. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.
5. Zakończenie XLII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak
Transmisja z sesji – godzina 16.30 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/