Refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwie domowym w 2023 roku

Refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, zwana dalej „refundacją podatku VAT” przysługuje w przypadku gdy odbiorca:

 1. wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, o których mowa w art. 3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561, 1576, 1967 i 2456), do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy;
 2.  jest osobą w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140) nie przekracza kwoty 2100 zł, lub
 3.  jest osobą w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:

 1. przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o refundację podatku VAT – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
 2. ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o refundację podatku VAT  – w przypadku wniosku złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

 

Jak złożyć wniosek o refundację podatku VAT?

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wnioski o refundację podatku VAT będzie można składać:

– na piśmie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27 od poniedziałku do piątku w godzinach od 715 do 1515

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344)

W przypadku złożenia wniosku o refundację podatku VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

 1. wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
 2. do wniosku można załączyć odwzorowania cyfrowe dokumentów

UWAGA: do wniosku o refundację podatku VAT należy dołączyć:

 • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

 

Terminy składania wniosków

Wnioski o refundację podatku VAT  składa się nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

 

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie refundacji podatku VAT nie wymaga wydania decyzji. Decyzja wydawana jest tylko w przypadku odmowy przyznania refundacji podatku VAT, uchylenia lub zmiany wysokości refundacji podatku VAT oraz rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranej refundacji podatku VAT

 

Organ weryfikuje wniosek o refundację podatku VAT w zakresie:

 1. zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania gospodarstwa domowego w centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,
 2. wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, o którym mowa w art. 18 pkt 2, zgodnie z ust. 3 – jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku o refundację podatku VAT przez odbiorcę paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne.

 

Załączniki:

 1. WNIOSEK O WYPŁATĘ REFUNDACJI PODATKU VAT (plik pdf 228KB)
 2. Klauzula informacyjna refundacja vat (plik pdf 44KB)