W środę, 26 czerwca w Sali OSP przy ulicy Młyńskiej odbyła się VIII sesja rady miejskiej. Najistotniejszym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok, którą podjęto jednogłośnie.

Przed samym głosowaniem radnych zostały wręczone zaświadczenia o wyborze sołtysów, przedstawiono również  Raport o stanie Gminy Opalenica za 2018 rok.

Następnie skarbnik Agnieszka Antkowiak-Żak przedstawiła: sprawozdanie finansowe za 2018 rok, informację o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica, opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Elżbieta Radniecka przybliżyła wnioski Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za rok 2018. Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej odczytał natomiast Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak.

PODSUMOWANIE SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA ROK 2018

Ponadto,  podczas sesji podjęto uchwały w sprawie: zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019, wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego, przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej i Parkowej, nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy, opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy,
opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opalenica, uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody dębu bezszypułkowego „Mateusz”, rosnącego na ulicy Bukowej, na działce nr ewid. 1341/5 w ciągu drogi powiatowej nr 2743P w Opalenicy,
powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych, zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036. GM/PL