V NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIEJSKIEJ

            PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY              

zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy
na V NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, która odbędzie się 21 marca 2019 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:
1. Otwarcie V Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie likwidacji aglomeracji Wojnowice,
2) w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”,
3) w sprawie zasad i trybu udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Opalenica na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza.
4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Poznańskiej, Parkowej, Łąkowej oraz toru kolejowego i rzeki Mogilnicy w Opalenicy,
5) w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w Porażynie,
6) w sprawie planu sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych w Gminie Opalenica,
7) w sprawie zmiany statutu Żłobka w Opalenicy,
8) w sprawie statutów sołectw w Gminie Opalenica,
9) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu,
10) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
11) w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak