PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
                               zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na
                                             VII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,
która odbędzie się 29 maja 2019 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.
Porządek obrad:
1. Otwarcie VII Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Opalenica,
2) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Troszczyn oraz części obszaru miasta Opalenica w rejonie ul. Strumykowej,
3) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
4) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie VII Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak