WYJAŚNIENIA BURMISTRZA OPALENICY

W myśl art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 – dalej „u.s.g.”) zaopatrzenie wspólnoty samorządowej m. in. w energię cieplną należy do zadań własnych gminy. Zgodnie z art. 9 ust. 3 u.s.g. formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadań o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa. Taką ustawą jest ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 679 – dalej „u.g.k.”). Art. 2 tej ustawy jako jedną z form organizacyjnych prowadzenia gospodarki komunalnej przewiduje spółkę prawa handlowego.

Taką spółką jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej KOMOPAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w  której Gmina Opalenica posiada 100% udziału w kapitale zakładowym. Zgodnie z § 25 pkt 1) Statutu tej Spółki, stanowiącego jej akt założycielski, prowadzenie bieżących spraw Spółki stanowi kompetencję Prezesa Zarządu Spółki. Zatwierdzanie taryf ciepła wchodzi w zakres bieżącej działalności Spółki. W tej sytuacji, wbrew twierdzeniom autora „Ważnej Informacji”, Burmistrz Opalenicy nie zatwierdza taryfy na dostawy ciepła.

Z informacji Prezesa KOMOPAL wynika, że taryfa została utworzona zgodnie z  zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 7 kwietnia 2020 r. w  sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. poz. 718 z późn. zm.). Mimo, iż Spółka KOMOPAL jako podmiot niekoncesjonowany nie jest obowiązana do stosowania powyższego rozporządzenia, to jednak doceniając, doniosłość zadań gospodarki komunalnej i  społecznego oddźwięku jakości realizacji tych zadań, dobrowolnie zastosowała system regulacji obowiązujących przedsiębiorstwa koncesjonowane przy ustalaniu taryf. Pozwala to Spółce na skuteczną ewentualną obronę postanowień taryfy w przypadku zaskarżenia ich przez odbiorcę. Należy także podkreślić, że Spółka KOMOPAL każdorazowo uzgadnia ceny taryfowe z  odbiorcami zbiorowymi ciepła, w tym ze Spółdzielnią Mieszkaniową i nie spotkała się z zakwestionowaniem przez wspomniane podmioty zasadności wprowadzonych zmian.

Przyczynę gwałtownego wzrostu opłat za dostawy ciepła stanowi niecodzienny wzrost ceny gazu – podstawowego paliwa energetycznego oraz brak ochrony ze strony Państwa przed wspomnianym wzrostem cen paliw tej grupy gospodarstw domowych, które nie kupują ciepła bezpośrednio od przedsiębiorstw energetyki cieplnej. Brak ochrony wywołuje redakcja art. 62b ust. 1 pkt 2 lit c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1) ustawy z dnia 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 202), która pominęła dofinasowania dla przedsiębiorstw dostarczających energię cieplną dla gospodarstw domowych za pośrednictwem spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz innych podmiotów zobowiązanych do zarządzania budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi. Taki sposób dostarczania energii cieplnej występuje w relacji pomiędzy Spółką KOMOPAL a Spółdzielnią Mieszkaniową.

Na stronach Sejmu zamieszczony został pod datą24 lutego 2022r. druk nr 2111, zawierający poselski projekt zmiany tego stanu prawnego. Niestety do chwili obecnej prace nad tym projektem nie zostały wdrożone z intensywnością i  determinacją, jaką wykazywały się projekty zmian ustawowych o znacznie mniejszej doniosłości dla poszczególnych obywateli.

Rozumiejąc zatem zaniepokojenie mieszkańców wzrostem cen energii cieplnej Burmistrz Opalenicy popiera wszelkie działania zmierzające do złagodzenia skutków tych wzrostów. Jednym ze sposobów jest szybka zmiana wskazanego stanu prawnego, dającego się osiągnąć poprzez naciski społeczne na ustawodawcę.