PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy
na XIII NADZWYCZAJNĄ SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, która odbędzie się 30 września 2019 roku o godz. 16.10 w auli budynku OSP w Opalenicy, przy ul. Młyńskiej 61.
Porządek obrad:
1. Otwarcie XIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Opalenicy,
2) zmiany uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym z terenu Gminy Opalenica,
3) zmiany uchwały w sprawie wysokości stawek i warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica,
4) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Kasztanowej, ulicy Podzamcze i ulicy Półwiejskiej oraz dla części wsi Kopanki w Gminie Opalenica,
5) zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2019,
6) zmiany uchwały w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2019,
7) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
8) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
4. Zamknięcie Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak