PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza na

LXII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 24 listopada 2022 roku o godz. 17.30 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXII Sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawy organizacyjne:

2.1. stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;

2.2. przyjęcie porządku obrad;

2.3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. uchwała w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów;

  2. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

  3. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;

  4. uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opalenica;

  5. uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości;

  6. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Opalenica na lata 2022–2025,

  7. uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023;

  8. uchwała w sprawie regulaminu użytkowania boiska do gry w Bule w Opalenicy;

  9. uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2023;

  10. uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023;

  11. uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2023;

  12. uchwała w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2023;

  13. uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2023;

  14. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2022;

  15. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2022-2039.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

7. Wolne głosy, wnioski i informacje.

8. Zakończenie LXII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Transmisja z sesji – godzina 17.00 na dedykowanym Portalu Sesyjnym dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/