PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

 

XLI NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 19 lipca 2021 roku o godz. 16.30 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  • uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy 3 Maja i drogi wojewódzkiej nr 307, w gminie Opalenica,
  • uchwała w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom
   w transakcjach handlowych,
  • uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” Spółka z o.o. w Opalenicy,
  • uchwała w sprawie przyjęcia przez Gminę Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonowania Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego,
  • uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,
  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.
 1. Oświadczenie Rady Miejskiej w Opalenicy w sprawie inicjatywy ustanowienia 27 grudnia świętem państwowym.
 2. Zakończenie XLI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

 

             Przewodniczący Rady Miejskiej

 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Transmisja z sesji – godzina 16.30 na dedykowanym Portalu Sesyjnym dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/