PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy na

XXXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 3 marca 2021 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXV sesji Rady Miejskiej.

  2. Sprawy organizacyjne:

    1. Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;

2.2. Przyjęcie porządku obrad;

2.3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  2. Przedstawienie sprawozdań z działania stałych Komisji Rady Miejskiej oraz planów pracy Komisji na 2021 rok.

  3. Podjęcie uchwał:

5.1. Uchwała w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Opalenicy na rok 2021.

5.2. Uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”,

5.3. Uchwała w sprawie nadania nazwy osiedla mieszkaniowego w miejscowości Porażyn, gm. Opalenicy.

5.4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Opalenica, w gminie Opalenica.

5.5. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na czas nieoznaczony.

5.6. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021.

5.7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

8. Wolne głosy, wnioski i informacje.

9. Zakończenie XXXV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-coV-2,  obrady Rady Miejskiej w Opalenicy odbędą się częściowo zdalnie. (Zgodnie z art. art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)) Transmisja z sesji – godzina 17.00 na dedykowanym Portalu Sesyjnym dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/