PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

XL SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 24 czerwca 2021 roku o godz. 19.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:

1. Otwarcie XL Sesji Rady Miejskiej.

2. Sprawy organizacyjne:

2.1. Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;

2.2. Przyjęcie porządku obrad;

2.3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

4. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Opalenica za 2020 rok:

4.1. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Opalenica;

4.2. Debata nad Raportem o stanie Gminy Opalenica za 2020 rok;

4.3. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opalenicy wotum zaufania.

5. Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za 2020 rok i udzielenie Burmistrzowi Opalenicy absolutorium:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2020 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica, sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2020 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu;

  2. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za 2020 rok;

  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej;

  4. Dyskusja nad sprawozdaniami;

  5. Przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej o złożonym sprawozdaniu;

  6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2020 rok;

  7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

 1. Podjęcie uchwał:

  1. Uchwała w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opalenica na rok szkolny 2021/2022;

  2. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Łęczyce w rejonie drogi nr 380011P oraz dla części miejscowości Terespotockie w rejonie drogi nr 380032P w gminie Opalenica;

  3. Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowego dla części wsi: Wojnowice, Kozłowo, Urbanowo, Terespotockie i Niegolewo.

  4. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Poznańskiej, Jodłowej Półwiejskiej i 3 Maja oraz dla części miejscowości Troszczyn, w gminie Opalenica.

  5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu.

  6. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021;

  7. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021-2037.

7. Interpelacje i zapytania radnych.

8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

9. Wolne głosy, wnioski i informacje.

10. Zakończenie XL Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Transmisja z sesji – godzina 19.00 na dedykowanym Portalu Sesyjnym dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/