ZAPROSZENIE NA VII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

                                     PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

                                          zaprasza  Mieszkańców Miasta i Gminy na

                                                      VIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 26 czerwca 2019 roku o  godz. 16.00 w auli budynku OSP w Opalenicy,  przy ul. Młyńskiej 61.
Porządek obrad:
1. Otwarcie VIII Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Wręczenie zaświadczeń o wyborze sołtysów.
5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Opalenica za 2018 rok.
1) Debata nad Raportem o stanie Gminy Opalenica za 2018 rok.
2) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opalenicy wotum zaufania.
6. Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok i udzielenie Burmistrzowi Opalenicy absolutorium:
1) Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2018 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31.12.2018 r., opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 r.
2) Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za 2018 rok.
3) Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej.
4) Dyskusja i przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej o złożonym sprawozdaniu.
5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2018 rok.
6) Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.
7. Podjęcie uchwał:
1) zmieniającą uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019,
2) w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
3) w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Opalenica w rejonie ulicy Energetycznej, Kasztanowej, Strumykowej i Parkowej,
4) w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Opalenicy,
5) w sprawie opłaty za pobyt dziecka, opłaty za wydłużony pobyt dziecka oraz opłaty za wyżywienie dziecka w Żłobku w Opalenicy,
6) w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opalenica,
7) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomnika przyrody dębu bezszypułkowego „Mateusz”, rosnącego na ulicy Bukowej, na działce nr ewid. 1341/5 w ciągu drogi powiatowej nr 2743P w Opalenicy,
8) w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych,
9) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
10) zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
10. Wolne głosy, wnioski i informacje.
11. Zakończenie VIII Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak