„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opalenicy informuje o naborze wniosków w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego z Funduszu Solidarnościowego. Termin realizacji Programu zaplanowano od 1 stycznia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Cele Programu

Głównym celem Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługi asystenckie mogą uzupełniać usługi opiekuńcze, nie mogą ich jednak zastępować. Jednocześnie usługi asystencji osobistej są szansą w aktywnym funkcjonowaniu osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, w szczególności poprzez umożliwienie uczestnictwa w wydarzeniach zgodnych z Jej potrzebami i zainteresowaniami.

Adresaci Programu

Adresatami Programu są:

1) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności,

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

c) lub traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy Programu

1. Za usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności. Usługi polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

– wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;

– wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;

– wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

– wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

2. Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę z niepełnosprawnością, lecz wyłącznie udzielenie jej pomocy lub wsparcia w realizacji osobistych celów.

3. Asystent realizuje usługi wyłącznie na rzecz osoby z niepełnosprawnością, na podstawie jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla osób trzecich, w tym członków rodziny osoby z niepełnosprawnością.

4. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:

1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub

3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

5. W pierwszej kolejności, asystentem może zostać osoba wskazana przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 3. Jeżeli asystent nie zostanie wskazany przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, asystenta wskazuje gmina lub inny podmiot, któremu gmina zleciła realizację Programu, z uwzględnieniem postanowień ust. 4 pkt 1 lub 2.

6. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

– zaświadczenie o niekaralności;

– informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

– pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością (w przypadku zakwalifikowania do Programu dziecka do 16 roku życia, rodzic lub opiekun prawny dziecka po uzyskania informacji o zakwalifikowaniu do Programu będzie zobowiązany niezwłocznie dostarczyć do siedziby Ośrodka pisemną akceptację osoby asystenta).

7. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901), inne usługi finansowane w ramach Funduszu albo finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 10, finansowane ze środków publicznych.

8. Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę.

Termin i sposób składania dokumentów

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparciem mogą składać osobiście lub przez inne osoby Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i klauzulą informacyjną w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 stanowiącą załącznik nr 15 do Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy, ul. Wyzwolenia 27 w godzinach od 7.15 do 15.15 do dnia 8 września 2023 r.

Druki do pobrania:

1. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 zał. 7 do programu

2. Klauzula informacyjna w ramach Programu zał. 15 do programu

3. Klauzula informacyjna RODO OPS

Ostateczna kwalifikacja osób odbędzie się po przyznaniu Gminie środków na realizację Programu.

Gmina, przyznając usługi asystencji osobistej, w pierwszej kolejności uwzględnia potrzeby:

1) osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepoprawności;

2) osób posiadających orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) osób z niepełnosprawnościami samotnie gospodarujących, które nie mają możliwości korzystania ze wsparcia bliskich.

Szczegółowe informacje o Programie można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy ul. Wyzwolenia 27, tel. 61 44 77 280 lub na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/program-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia–dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego—edycja-2024

RODO Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo

Zalacznik-nr-7-do-Programu-AOON-JST-karta-zgloszenia

Zalacznik-nr-15-do-programu-aoon-jst-klauzula-rodo