Napisz piosenkę, wygraj nagrody

Regulamin konkursu „Piosenka o Urbanowie”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu „Piosenka o Urbanowie” (dalej zwanego „Konkursem”), którego celem jest wybór i nagrodzenie najlepszego utworu słownomuzycznego – Piosenki, spełniającej kryteria: najlepszy tekst, najlepsza muzyka oraz najlepsze wykonanie – spośród zgłoszonych do Konkursu (zwanych dalej „Piosenką” lub „Piosenkami”).

2. Organizatorami Konkursu jest Gmina Opalenica i Sołectwo Urbanowo (dalej zwani Organizatorami).

3. Konkurs jest organizowany z okazji obchodów 725-lecia Urbanowa na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

4. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.opalenica.pl

§ 2 Cel Konkursu

Celem Konkursu jest promocja Urbanowa, rozwijanie twórczości literackiej i muzycznej, popularyzacja twórczości i upowszechnianie kultury muzycznej.

§ 3 Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która jest autorem Piosenki.

2. Piosenki oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dzieci i młodzież do 18 lat;

b) dorośli od 18 lat.

§ 4 Wymagania merytoryczne i formalne zgłoszenia

1. Zgłoszenia Piosenki do Konkursu dokonuje uczestnik w przypadku osób niepełnoletnich rodzic/opiekun prawny.

2. Zgłaszając Piosenkę Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

3. Zgłoszona Piosenka powinna spełniać następujące warunki:

a) tekst został stworzony w języku polskim,

b) jest wykonywana w języku polskim,

c) czas trwania utrwalenia wykonania Piosenki wynosi do 10 minut,

d) jest wynikiem oryginalnej twórczości Uczestnika lub w przypadku Piosenki współautorskiej Uczestników,

e) do chwili dokonania zgłoszenia nie została rozpowszechniona,

f) nie może zawierać jakichkolwiek treści obraźliwych, wulgarnych, rasistowskich, propagujących przemoc, sprzecznych z prawem lub naruszających dobre obyczaje,

g) nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych, praw autorskich lub praw własności przemysłowej.

§ 5 Zgłoszenie Piosenki do Konkursu

1. Uczestnik może zgłosić Piosenkę do 30 czerwca 2023r.

2. Uczestnik Konkursu zgłaszając Piosenkę podaje następujące informacje: imię i nazwisko autora tekstu, imię i nazwisko kompozytora muzyki oraz imię i nazwisko wykonawcy oraz wyraża zgodę na pierwsze publiczne udostępnienie dokonanych utrwaleń Piosenki w całości i we fragmentach oraz wyraża zgodę na udostępnianie przez Organizatorów Konkursu jego danych osobowych – składając oświadczenia o treści stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej jako „Formularz Zgłoszeniowy”).

3. Do zgłoszenia Piosenki Uczestnik dołącza plik zawierający utrwalenie wykonania Piosenki w jakości emisyjnej (formaty: MP3 lub MP4) wraz z opisem jednoznacznie identyfikującym tytuł Piosenki, autora muzyki, autora tekstu oraz wykonawcę Piosenki.

4. Warunkiem przyjęcia zgłoszenia Uczestnika jest podanie wszystkich wymaganych Formularzem Zgłoszeniowym informacji oraz dostarczenie Formularza Zgłoszeniowego wraz z nośnikiem zawierającym plik utrwalającym Piosenkę do Urzędu Miasta w Opalenicy (ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica).

5. Zgłoszenie niekompletne (niezawierające wszystkich wymaganych informacji) lub wysłane po terminie określonym ust. 1 podlega odrzuceniu. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zwrócenia się do Uczestnika, którego zgłoszenie nie spełnia wymogów formalnych, o uzupełnienie braków w terminie wyznaczonym przez Organizatorów, nie późniejszym jednak niż termin zakończenia składania zgłoszeń, o którym mowa w ust. 1.

§ 6 Przebieg i czas trwania Konkursu

1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 30 czerwca 2023 r.

2. W terminie do 31 sierpnia jury wyłoni najlepsze prace spośród zgłoszonych do konkursu.

§ 7 Prawa autorskie i pokrewne

1. Zgłoszona do Konkursu Piosenka stanowić będzie utwór oraz artystyczne wykonanie w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Uczestnik Konkursu ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek podania nieprawdziwych informacji w zgłoszeniu bądź naruszenia, przez dokonanie zgłoszenia do udziału w Konkursie, praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku zgłoszenia słusznych roszczeń osób trzecich wobec Gminy Opalenica i Sołectwa Urbanowo. Uczestnik zobowiązuje się do zaspokojenia tych roszczeń i zwolnienia Organizatorów z odpowiedzialności.

§ 8 Zasady oceny

1. Laureatów konkursu wyłoni powołane jury.

2. Jury oceniać będzie zgłoszone Piosenki według następujących kryteriów:

a) oryginalność i innowacyjność,

b) poziom wykonania, dobór repertuaru, interpretacja tekstu, brzmienie, aranżacje oraz

c) ogólne wrażenie artystyczne,

d) wartości artystyczne.

3. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatorów.

4. Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe.

5. Decyzje Jury są ostateczne.

6. Autorzy najlepszych Piosenek otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

7. Lista zwycięzców konkursu zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatorów.

8. W przypadku wykrycia nieetycznych praktyk Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wykluczenia z Konkursu uczestnika bez podawania przyczyn.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

5.1. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe uczestnika Konkursu, będą przetwarzane przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w ograniczonym zakresie
do dalszych działań promocyjnych, marketingowych, związanych z charakterem działalności Organizatorów. Organizatorzy gwarantują prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatorów. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

5.2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: udostępniania w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.

Dokumenty konkursowe