Konkurs fotograficzny z okazji 725-lecia Urbanowa

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym, który zorganizowany został w ramach obchodów 725-lecia Urbanowa. Szczegóły w poniższym regulaminie.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO POD NAZWĄ

URBANOWO – 4 PORY ROKU”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorami Konkursu pod nazwą „URBANOWO – 4 PORY ROKU” (dalej zwanego Konkursem) jest Gmina Opalenica i Sołectwo Urbanowo (dalej zwani Organizatorami).

1.2. Konkurs jest organizowany z okazji obchodów 725-lecia Urbanowa na zasadach określonych przedmiotowym Regulaminem i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora: www.opalenica.pl

1.4. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, która jest autorem zdjęć zgłaszanych przez nią do Konkursu.

1.5. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych:

a) dzieci i młodzież do 15 lat;

b) młodzież i dorośli od 16 lat.

1.6. Przedmiotem fotografii w konkursie ,,URBANOWO – 4 PORY ROKU” powinny być krajobrazy i urokliwe miejsca Urbanowa sfotografowane na przestrzeni pór roku.

2. TERMINY OBOWIĄZYWANIA KONKURSU:

2.1. Prace konkursowe należy dostarczyć do 29 lipca 2023 r. Prace należy składać osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Opalenicy (ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica)

2.2. W terminie do 31 sierpnia jury wyłoni najlepsze prace spośród zgłoszonych
do konkursu.

3. ZASADY ZGŁASZANIA ZDJĘĆ DO KONKURSU:

3.1. Każdy uczestnik może zgłosić w poszczególnych edycjach konkursu maksymalnie cztery zdjęcia, na nośniku cyfrowym CD w formacie JPG, w rozdzielczości 300 dpi.

3.2. Dopuszczalna jest minimalna obróbka zdjęć (kadrowanie, wyostrzenie), nie dopuszczalne są fotomontaże, zmiana kompozycji (wycinanie, doklejanie elementów).

3.3. Do koperty zaadresowanej na organizatora z dopiskiem „Konkurs fotograficzny” należy włożyć:

– płytę CD z pracami zgłaszanymi do konkursu w wersji cyfrowej, informacje z danymi identyfikującymi autora zdjęć: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu;

– wykaz nadesłanych prac z opisem zgodnym z numeracją zdjęć, tytuły zdjęć;

– oświadczenie w zakresie praw autorskich załącznik nr 1 lub 2;

– oświadczenie o przystąpieniu do konkursu załącznik nr 3 lub 4.

3.5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających wymogów zapisanych w regulaminie.

3.6. Organizatorzy nie zwracają prac zgłoszonych do konkursu ani prac odrzuconych.

4. ZASADY OCENY ZDJĘĆ

4.1. Laureatów konkursu fotograficznego wyłoni powołane jury.

4.2. Jury konkursu zostanie powołane przez Organizatorów.

4.3. Spośród wszystkich prac nadesłanych Jury wybierze najlepsze prace konkursowe.

4.4. Decyzje Jury są ostateczne.

4.5. Autorzy najlepszych zdjęć otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

4.6. Ponadto wybrane zdjęcia będą publikowane na stronach internetowych Organizatorów.

4.7. Lista zwycięzców konkursu fotograficznego zostanie ogłoszona w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Organizatorów.

4.8. W przypadku wykrycia nieetycznych praktyk Organizatorzy zastrzegają sobie prawo
do wykluczenia z Konkursu uczestnika bez podawania przyczyn.

5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

5.1. Organizatorzy oświadczają, że dane osobowe uczestnika Konkursu w zakresie: imię
i nazwisko, numer telefonu komórkowego, adres mailowy, będą przetwarzane przez Organizatorów w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w ograniczonym zakresie
do dalszych działań promocyjnych, marketingowych, związanych z charakterem działalności Organizatorów (w celu np. przypisania autora do fotografii). Organizatorzy gwarantują prawo wglądu uczestnika do swoich danych osobowych i ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych przez Organizatorów. Dane osobowe uczestników nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Podanie danych przez uczestnika jest dobrowolne, jednakże konieczne do uczestniczenia w Konkursie i otrzymania nagrody.

5.2. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z uznaniem niniejszego Regulaminu oraz udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania ich w Internecie oraz w innych formach utrwaleń.

Oświadczenia związane z konkursem