W czwartek 13 maja w sali konferencyjnej nad remizą Ochotniczej Straży Pożarnej w Opalenicy odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli władz gmin i powiatów – nowotomyskiego, wolsztyńskiego i grodziskiego.

Przypomnijmy, że w lutym podpisano w Opalenicy porozumienie 14 gmin i trzech powiatów w sprawie konieczności utworzenia Zintegrowanych Obszarów Inwestycyjnych Zachodniej części Województwa Wielkopolskiego jako obszaru wymagającego interwencji. Głównym celem połączenia sił jest walka o fundusze europejskich na lata 2021-2027.

W związku z tym faktem od wspomnianej daty, raz w miesiącu przedstawiciele gmin i powiatów spotykają się w Opalenicy i wespół z firmą projektową, czuwającą nad całością – omawiają kolejne etapy rozwoju porozumienia. Podczas majowego spotkania przedstawiono wyniki konsultacji – wcześniej bowiem poszczególne samorządy miały zgłosić swoje potrzeby. W sumie do Ingenis (firma zajmująca się naszym projektem) trafiły 144 propozycje.

Najczęściej pojawiające się inwestycje w kontekście ich przedmiotu, to: budowa oraz przebudowa dróg gminnych, powiatowych w tym budowa obwodnic; budowa ścieżek rowerowych (oraz pieszo rowerowych) wraz z infrastrukturą towarzyszącą (przystanki, wypożyczalnie rowerów); projekty z zakresu termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej; budowa, przebudowa oczyszczalni ścieków oraz gospodarka odpadami; budowa nowej sieci wodno-kanalizacyjnej oraz modernizacja istniejących; projekty około turystyczne i z zakresu infrastruktury społecznej (muzea, remont szkół, budowa miejsc rekreacji itp.); modernizacja i doposażenie placówek medycznych.

Podczas spotkania przedstawiono również propozycje celów strategii „Zachodnia Wielkopolska”. Cele powinny być spójne z założeniami dokumentów strategicznych nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Oto one:

Cel Strategiczny 1. Wsparcie przedsiębiorczości oraz aktywizacja zawodowa: zwiększenie innowacyjności gospodarki regionu; wzrost aktywności zawodowej; wzrost wykorzystania kapitału ludzkiego na rynku pracy.

Cel Strategiczny 2. Rozwój społeczny i kulturowy regionu: rozwój regionu w obszarze kultury, sportu, turystyki; rozwój regionu w obszarze ochrony zdrowia; rozwój regionu w obszarze edukacji.