PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

 

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy

na

 

XXXIX NADZWYCZAJNĄ SESJĘ

RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 20 maja 2021 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.
 2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał:
  • uchwała w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,
  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
   i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2021,
  • uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Komendanta Straży Miejskiej w Opalenicy i Burmistrza Opalenicy w zakresie Strefy Ograniczonego Postoju w Opalenicy,
  • uchwała w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/232/2021 z dnia 7 maja 2021 r.
   w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI.223.2021 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,
  • uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,
  • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.
 1. Zakończenie XXXIX nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

 

             Przewodniczący Rady Miejskiej

 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

 

Transmisja z sesji – godzina 17.00 na dedykowanym Portalu Sesyjnym dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/