Zaproszenie na III Sesję Rady Miejskiej

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza na III Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 24 maja 2024 r., o godz. 17.30 w auli budynku OSP w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

1. Otwarcie III Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
1) Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;
2) Przyjęcie porządku obrad;
3) Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał:
1) uchwała w sprawie powołania stałych komisji Rady Miejskiej w Opalenicy,
2) uchwała w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy,
3) uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opalenicy,
4) uchwała w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opalenicy,
5) uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opalenicy,
6) uchwała w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opalenicy,
7) uchwała w sprawie określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Opalenica”,
8) uchwała w sprawie Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opalenica,
9) uchwała w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Sielinko, gmina Opalenica,
10) uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opalenica, jej jednostkom podległym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych,
11) uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej w Opalenicy,
12) uchwała w sprawie zasad, na jakich sołtysom Gminy Opalenica będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
13) uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opalenicy.
14) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2024,
15) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2024 – 2040.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie III Sesji Rady Miejskiej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Opalenicy

(-) Olga Mazurek-Lipka