Zaproszenie na LXXVII Sesję Rady Miejskiej

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza na

LXXVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 27 września 2023 r., o godz. 17.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 1. Otwarcie LXXVII sesji Rady Miejskiej.

 2. Sprawy organizacyjne:

  1. Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;

  2. Przyjęcie porządku obrad;

  3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

 4. Podjęcie uchwał:

 1. uchwała w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika,

 2. uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków, położonym w Gminie Opalenica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,

 3. uchwała w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „Komopal” Spółka z o.o. w Opalenicy,

 4. uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2023,

 5. uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2023 – 2039.

 1. Interpelacje i zapytania radnych.

 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

 3. Wolne głosy, wnioski i informacje.

 4. Zakończenie LXXVII sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak   

Transmisja z sesji – godzina 17.00 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/