Informujemy, iż od dnia 24.09.2019r., zgodnie ze sugestiami mieszkańców, przy drodze gminnej ul. Jana Pawła II w Opalenicy zmienia się stała organizację ruchu poprzez wprowadzenie strefy zamieszkania (znak D40).

Poniżej przypominamy, co w praktyce oznacza wjazd w taką strefę:
(ZASADA NR 1.) W „strefie zamieszkania” pieszy może korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
(ZASADA NR 2.) Dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszym, kierujący ma obowiązek należytej obserwacji odbywającego się ruchu pieszych i odpowiedniego reagowania; w „strefie zamieszkania” obowiązuje prędkość pojazdów ograniczona do 20 km/h.
(ZASADA NR 3.) W strefach zamieszkania obowiązują również specjalne przepisy dot. parkowania pojazdów. Otóż pozostawienie pojazdu na postoju jest możliwe tylko w wyznaczonych miejscach. Bardzo często miejsca te są oznaczone znakiem drogowym D-18 (parking) z jednoczesnym wyznaczeniem sposobu ustawienia pojazdu względem krawędzi drogi lub zatoki postojowej, wyrażonych tabliczką T-30. Miejsca postojowe mogą być też wyznaczone oznakowaniem poziomym, znakami P-18 (stanowisko postojowe) lub P-19 (linia wyznaczająca pas postojowy).
(ZASADA NR 4.) Kierujący pojazdem wyjeżdżającym ze „strefy zamieszkania” zostanie o tym poinformowany przez znak drogowy D – 41, co jest jednoznaczne z koniecznością zachowania szczególnej ostrożności oraz ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, jako włączający się do ruchu.