Obwieszczenie o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu nr SKO.GP.4000.198.2017 z dnia 14.07.2017 r., w której uchylono w całości decyzję Burmistrza Opalenicy sygn. PAB.6733.18.2016.LC z dnia 20.01.2017 r., odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej NWY3022, przewidzianej do realizacji na części działki nr 1615/13, położonej w Opalenicy i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Obwieszczenie