PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza

Mieszkańców Miasta i Gminy na

XXXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 26 listopada 2020 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie XXXI sesji Rady Miejskiej.

  2. Sprawy organizacyjne:

    1. Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;

2.2. Przyjęcie porządku obrad;

2.3. Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

  2. Podjęcie uchwał:

4.1. Uchwała w sprawie zmiany „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2019–2021 w Gminie Opalenica”.

4.2. Uchwała w sprawie Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

4.3. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2021.

4.4. Uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2021.

4.5. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2021.

4.6. Uchwała w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2021.

4.7. Uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2021.

4.8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowotomyskiemu.

4.9. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2020.

4.10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2020 – 2036.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.

7. Wolne głosy, wnioski i informacje.

8. Zakończenie XXXI Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

Z uwagi na wprowadzony na terytorium RP stan zagrożenia epidemicznego oraz w celu zapobieżenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-coV-2,  obrady Rady Miejskiej w Opalenicy odbędą się częściowo zdalnie. (Zgodnie z art. 15zzx. 1 ustawy o zmianie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.) Transmisja z sesji – godzina 17.00 na dedykowanym Portalu Sesyjnym dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/