NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Nieodpłatna Pomoc Prawna

w Powiecie Nowotomyskim w 2019r.

LOKALIZACJA I HARMONOGRAM PRACY PUNKTÓW

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej zlokalizowany w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Tomyślu, ul. Kolejowa 2.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 7.30 do 11.30;

 • wtorek, czwartek w godzinach od 11.30 do 15.30.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów oraz radców prawnych.

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Opalenicy, zlokalizowany w budynku ośrodka zdrowia, ul. Powstańców Wielkopolskich 1A, Opalenica.

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałek-wtorek 9.00-13.00

 • środa 13.00-17.00

 • czwartek 15.30-19.30

 • piątek 11.00-15.00

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest Przez Fundację Granma.

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej (Bolewice, Lwówek, Zbąszyń):

Harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej:

 • poniedziałek 11.00-15.00 Bolewice, ul. Szkolna 4,

 • wtorek 8.30-12.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2,

 • środa 11.00-15.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,

 • czwartek 13.00-17.00 Zbąszyń, ul. 17 stycznia 59a,

 • piątek 7.30-11.30 Lwówek, ul. Ratuszowa 2.

W punkcie nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez Fundację Granma.

Rejestracja:

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

UPRAWNIENI DO SKORZYSTANIA Z NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.).

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r.

o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018, poz.1467)