Informacja o programie RODZINA 500+

Świadczenie wychowawcze przysługuje matce lub ojcu jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, opiekunowi faktycznemu dziecka jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, opiekunowi prawnemu dziecka albo dyrektorowi domu pomocy społecznej do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

Dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, dziecko znajdujące się pod opieką prawną lub dziecko umieszczone w domu pomocy społecznej;

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka albo dyrektora domu pomocy społecznej.

Wniosek składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze a w przypadku gdy o świadczenie wychowawcze ubiega się dyrektor domu pomocy społecznej – organie właściwym ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1, nie wcześniej niż od dnia odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką, przysposobienia dziecka lub umieszczenia dziecka w domu pomocy społecznej.

Jeżeli w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo to ustala się od miesiąca odpowiednio urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką lub przysposobienia dziecka do końca okresu, o którym mowa w ust. 1. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, do końca okresu, o którym mowa w ust. 1.

Przypominamy, iż w 2020 roku nie składa się wniosków na kontynuację świadczenia wychowawczego 500+, ponieważ świadczenie na podstawie złożonych już wniosków zostało przyznane do 31.05.2021 r.

Wyjątek stanowią osoby których sytuacja rodzinna się zmieniła i dotychczas nie pobierały świadczenia na dziecko aktualnie z nim zamieszkujące oraz osoby, którym dzieci się dopiero urodziły.

Jednocześnie przypominamy, iż wnioski na nowy okres 2021/2022 będzie można składać w następujących terminach:

– od 01 lutego 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną.

– od 01 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. – w przypadku wniosków składanych osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Opalenicy.

W przypadku gdy osoba, o której mowa w art. 4 ust. 2, marnotrawi wypłacane jej świadczenie wychowawcze lub wydatkuje je niezgodnie z celem, organ właściwy przekazuje należne osobie świadczenie wychowawcze w całości lub w części w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można pobierać i składać w:

Ośrodku Pomocy Społecznej w Opalenicy

Sekcja Świadczeń Rodzinnych – pokój nr 1

ul. Wyzwolenia 27

64-330 Opalenica

W okresie od 03.08.2020 r. do 31.10.2020 r. obsługa klienta Sekcji Świadczeń Rodzinnych oraz przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie „Dobry Start” i świadczenie wychowawcze od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

Poniedziałek 7:15 – 12:00
Wtorek 7:15 – 12:00
Środa 11:00 – 17:00
Czwartek 11:00 – 15:00
Piątek 7:15 – 12:00

 Ponadto informujemy, że w/w wnioski wraz z załącznikami można również składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego  

 

Informacja o programie RODZINA 500