Oświadczenie w sprawie dostępności

Gmina Opalenica zobowiązuje się zapewnić dostępność Biuletynu Informacji Publicznej bip.opalenica.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523
z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

W Gminie Opalenica przeprowadzono samocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa bip.opalenica.pl spełnia wymagania w 90%.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Informacje dodatkowe.

 1. Publikacja strony bip.opalenica.pl 14.04.2004r
 2. Osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony jest: Przemo Byczyński
 3. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych, ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań
 4. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: tel. +48 61 8475422
 5. Kontakt z osobą odpowiedzialną za dostepność cyfrową strony: email:przemo@wokiss.pl
 6. Strona aktualizowana na bieżąco.
 7. Gmina dołoży wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowe była na poziomie WCAG 2.0.
 8. W menu ˃ Kontakt zawarte są dane teleadresowe instytucji.
 9. Wdrożono procedurę obsługi osób niesłyszących.

 

Dostępność architektoniczna Urzędu Miejskiego w Opalenicy

Budynek, przy ul. 3 Maja 1, 64-330 Opalenica, w którym siedzibę ma Urząd Gminy, przystosowany jest dla osób z niepełnosprawnością ruchową:
Wejście budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd do urzędu dla osób niepełnosprawnych.
Przy budynku są wydzielone miejsca do parkowaniadla osób niepełnosprawnych

 • Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
 • Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 • Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
 • Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
 • Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Informacja dla użykowników niepełnosprawnych

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.Istnieje mozlwiść zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Serwis jest w części rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Procedura wnioskowa-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
Telefon (22) 55 17 700
e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
https://www.rpo.gov.pl/

Lista aplikacji mobilnych

 • Gmina Opalenica – Zapoznaj się z miejscowością i zabytakami.

Audytor: Przemo Byczyński

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności 09.09.2020

Data aktualizacji strony 25.03.2022