Informacja Burmistrza Opalenicy

Szanowni Państwo,

Ostatnie tygodnie kampanii wyborczej, to wszechobecny hejt i krytyka działań moich jako Burmistrza Opalenicy, dotykająca także radnych i pracowników instytucji samorządowych m.in. Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Nie możemy pozostać obojętni. Zapewniam Państwa, że każde działanie, czy zadanie wpisane do budżetu było przemyślane i zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. W roku 2023 została przeprowadzona kompleksowa kontrola gospodarki finansowej przez Regionalną Izbę Obrachunkową za rok budżetowy 2022, a w miarę możliwości także inne lata, która nie wykazała nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej i prawa zamówień publicznych mogących stanowić naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czy być podstawą do zawiadomienia organów ścigania o naruszeniu prawa tj. prokuratury, CBA, Policji itp. Z protokołem z kontroli mogą się Państwo zapoznać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu. Stwierdzone nieprawidłowości stanowiły podstawę, jak stwierdziła w wystąpieniu pokontrolnym Prezes RIO, do usprawnienia gospodarki finansowej poprzez realizację wniosków pokontrolnych. Nadmieniam, że wnioski pokontrolne nie dotyczyły postępowań w zakresie zamówień publicznych, ponieważ w badanym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości.

Poniżej chciałbym się odnieść do sugerowanych zarzutów, ponieważ powodują one celową dezinformację i wprowadzają mieszkańców w błąd.

 1. Prawdziwa nagroda czy przekręt „na wyróżnienie”?

Dzięki przyznanej nagrodzie „Lider Gospodarki Regionalnej 2022” mieliśmy możliwość wydania odpłatnego artykułu promocyjnego o rozwoju naszej gminy w prasie ogólnopolskiej tj. w Dzienniku Gazeta Prawna nr 97 (5759) z dnia 20-22 maja 2022 r. – Panorama Gospodarcza „Opalenica miastem możliwości”.

Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu na łamach wydanych w ostatnich dnia Ech Opalenickich.

Autorzy pytań podczas spotkania, którego nagranie zamieściłem na stronie www.opalenica.pl w aktualnościach, próbowali podważyć i kwestionować sens wydatkowania kwoty 28.609,80 zł na publikację artykułu w Panoramie Gospodarczej Dziennika Gazety Prawnej. Podczas spotkania zadano pytanie, czy pracownicy wystąpili z zapytanie o cenę artykułu bezpośrednio do Gazety Prawnej? Jaka byłaby cena?

Proszę Państwa, wystąpiliśmy, zapytaliśmy i otrzymaliśmy na piśmie informację, że Gazeta Prawna nie jest dysponentem powierzchni reklamowej „Panoramy Gospodarczej” w Gazecie Prawnej, a tym samym nie może przedstawić wiążącej propozycji publikacji artykułu wielkości kartki A4.

Dla mnie i pracowników Urzędu naturalną rzeczą jest fakt autopromocji gminy. To my dbamy o jej wizerunek i postrzeganie przez inne gminy i przyszłych inwestorów czy nowych mieszkańców.

Przyznana nagroda „Lider Gospodarki Regionalnej 2022” przez Europejski Ośrodek Rozwoju Gospodarki (EORG) to wyróżnienie, które utwierdziło nas w przekonaniu o prawidłowym funkcjonowaniu naszej gminy. Ta nagroda nie została przyznana dla mnie Tomasza Szulca, ale dla „Gminy Opalenica – Lidera gospodarki regionalnej w roku 2022”.

Czy chcemy być zaściankiem, żyjącym tylko dla siebie, czy wyjdziemy z promocją naszej gmin poza naszą gminę i powiat? Szanowni Państwo, oceńcie to sami.

Informuję także że, niniejszy odpłatny artykuł promocyjny o rozwoju naszej gminy w prasie ogólnopolskiej tj. w Dzienniku Gazeta Prawna za kwotę 28.609,80 zł także był przedmiotem badań podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i nie stwierdzono nieprawidłowości.

 1. Koleżeńska pomoc za nasze pieniądze.

Szanowni Państwo, jest to kolejny zarzut, który został poruszony przez prowadzących stronę OKO oraz zadających pytania podczas spotkania, którego nagranie zamieściłem na stronie www.opalenica.pl w aktualnościach.

Do zarzutów pytających odniósł się Pan Michał Komorowski – Prezes PGKiM ”KOMOPAL”, który wyjaśnił zasady usuwania kolizji czy budowy nowych kanalizacji. Chodzi o to, aby prace wykonywał podmiot profesjonalnie zajmujący się kanalizacją, jako usługą komunalną.

Przekazywane do Spółki KOMOPAL środki stanowią wkład gminy w gospodarkę komunalną, z której korzyści mają odnosić wszyscy mieszkańcy gminy, a także przedsiębiorcy wykorzystujący powszechnie istniejącą infrastrukturę techniczną. Takie sytuacje zdarzały się za kadencji poprzednich burmistrzów (usunięcie kolizji kanalizacji na ul. Mickiewicza pod budowę nowych budynków) i zapewne zdarzać się będą za moich następców. Podkreślenia wymaga, że wbrew twierdzeniu autorów ulotki, środki na zmianę przebiegu kanalizacji pochodziły z budżetu państwa – subwencji z celowym przeznaczeniem na realizację kanalizacji (otrzymana subwencja to 900.000 zł przeznaczona zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na kanalizację przy ul. Przybyszewskiego, Kasprowicza i Osiedlu Centrum).

Budżet gminy i jego sprawozdania z wykonania są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Finanse i budżet” z podziałem na poszczególne lata, gdzie są wymienione środki przekazywane jako udziały do PGKiM „KOMOPAL”.

Informuję także, że udziały przekazane do Spółki Komopalu w roku 2022 były przedmiotem badań podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, która nie stwierdziła nieprawidłowości w tym przedmiocie.

 1. Omijanie przepisów a efekt fatalny.

Szanowni Państwo, odnoszę się do kolejnych zarzutów przedstawianych w ulotce, które także były wyjaśniane na spotkaniu.

Nie nastąpił podział zadania, ponieważ nie realizowaliśmy budowy parkingu i taki obiekt nie figuruje w wykazie nieruchomości gminnych. Gmina dokonała jedynie utwardzenia dwóch działek w różnych okresach, w ramach posiadanych środków i wykonała zjazd na te działki. Zdajemy sobie sprawę z tymczasowości tego rozwiązania, jak również z faktu, że taka inwestycja jak parking jest pożądana i na pewno będzie w przyszłości przedmiotem prób pozyskania środków umożliwiających realizację takiego obiektu. Natomiast podjęte działania umożliwiły udostępnienie na „szybko” teren dla mieszkańców, w celu umożliwienia skrócenia drogi do Dworca PKP, co spowodowało także zwolnienie wielu miejsc parkingowych na ul. Dworcowej wzdłuż drogi od ul. 5 Stycznia oraz przy Ośrodku Zdrowia na ul. Powstańców Wlkp. i na parkingu za starym Intermarche.

Szanowni Państwo, zastanawia mnie, dlaczego w ulotce przedstawiono dane wynikające z planu, a nie z wykonania budżetu za rok 2022, które 31 marca 2023 r. zostało udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej:

 1. Utwardzenie działki 605/1 – plan 150.000 zł, wykonanie 144.851,75 zł brutto, w tym:

-oświetlenie 19.193,30 zł,

-znak drogowy 627,30 zł,

-utwardzenie działki 125.658,45 zł (ława pod oporniki, krawężniki betonowe, podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25 cm i warstwa górna po zagęszczeniu 5 cm, humusowanie skarb z obsianiem).

 1. Utwardzenie działki 605/2 – plan 159.900 zł, wykonanie 88.532,25 zł brutto, w tym:

– monitoring 23.519,62 zł,

– utwardzenie działki 65.012,63 zł (podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 25 cm i warstwa górna po zagęszczeniu 5 cm, humusowanie skarb z obsianiem).

 1. Budowa zjazdu z ul.Dworcowej – plan150.000 zł, wykonanie 148.774,66 brutto zł, w tym:

-wykonanie map 26,50 zł,

-dokumentacja skrócona 4.500 zł,

-budowa zjazdu 144.248,16 zł (w tym m.in. roboty rozbiórkowe, wywóz materiałów z rozbiórki, roboty ziemne, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, elementy ścian oporowych rampowych, ławy pod obrzeża i krawężniki betonowe z oporem, nawierzchnia z kostki brukowej, humusowanie terenu, formowanie i zagęszczanie nasypów.

Wartość przedstawionych robót jest niższa od sugerowanej w ulotce o kwotę 76.841,34 zł.

Informuję także, że inwestycje wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 także były przedmiotem badań podczas kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, zostały wpisane do protokołu kontroli i w wystąpieniu pokontrolnym nie stwierdzono nieprawidłowości.

 1. Nagroda za „sympatię”, a w tle najmłodsi mieszkańcy”?

Szanowni Państwo, nagrodę od Towarzystwa Hipolita Cegielskiego otrzymałem w roku 2018 i kolejną na przełomie roku 2018/2019. Do Towarzystwa przystąpiliśmy jako gmina dopiero w roku 2022, na podstawie uchwały Nr LI/329/2022 z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opalenica jako członka stowarzyszonego do Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Poznaniu i tym samym zadeklarowaliśmy opłatę roczną w kwocie 2.500 zł.

Szanowni Państwo, tak był pomysł zmiany patronów szkoły, ale zgodnie z wolą społeczności szkolnej został wycofany. Dlatego nie rozumiem powodów, dla których autorzy ulotki, wracają i podgrzewają przedwyborczą atmosferę zamkniętym i wyjaśnionym już tematem.

 1. Obietnice bez pokrycia.

Szanowni Państwo, w roku 2023 przygotowaliśmy dokumentację na:

 1. budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi w Opalenicy przy ul. Żeromskiego,

 2. przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku usługowego na budynek wielorodzinny z lokalami socjalnymi w Opalenicy przy ul.5 Stycznia 24A.

W dniu 6 lutego 2024 złożyłem 2 wnioski o dofinansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego, w tym:

 1. w zakresie pierwszego wniosku dot. budowy przewidywana struktura finansowania jest następująca:

– środki własne gminy 462.832,60 zł (15%),

– dofinansowanie zewnętrzne z programu wsparcia 2.622.718,06 zł (85%),

razem 3.085.550,66 zł.

 1. w zakresie drugiego wniosku dot. przebudowy przewidywana struktura finansowania jest następująca:

– środki własne gminy 234.610,88 zł (15%),

– dofinansowanie zewnętrzne z programu wsparcia 1.329.461,60 zł (85%),

razem 1.564.072,48 zł.

Obecnie czekamy na informację o przyjęciu wniosków do realizacji. Czy jest to obietnica bez pokrycia? Ocenę pozostawiam Państwu. Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii.

 1. My płacimy, burmistrz wydaje za dużo, gmina tonie w długach.

Szanowni Państwo, kolejna próba wprowadzenia opinii publicznej w błąd, że gmina tonie w długach i sugerowanie, że w naszej gminie nie spina się budżet tj. wydatki są wyższe od dochodów. Autorzy ulotki umiejętnie wprowadzają mieszkańców w błąd, aby przedstawić, że toniemy w długach. Co jest kolejnym absurdem i manipulacją.

Zapewniam Państwa, że tak nie jest.

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o kształtowaniu się długu są zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej i są ogólnodostępne, we wszystkich latach uzyskaliśmy opinie pozytywne.

Zadłużenie naszej gminy szczegółowo przedstawiłem w Echach Opalenickich. Nasz dług to kwota 31 mln zł, a przy obejmowaniu przeze mnie stanowiska burmistrza stanowił kwotę 16,8 mln zł. Wzrost zadłużenia nastąpił o kwotę 14,2 na przestrzeni moich 2 kadencji. Dlaczego tak przedstawiam zadłużenia, ponieważ drodzy Państwo, na bieżąco rok rocznie spłacam zadłużenie także po moich poprzednikach. Obecnie pozostało do spłaty po poprzednikach 2,6 mln zł (co przypada do spłaty jeszcze w bieżącym roku w kwocie 1,1 mln zł i w roku 2025 w kwocie 1,5 mln zł).

Tak dokonaliśmy wielu inwestycji, ale co roku spłacałem zarówno z poprzednich kadencji jak i moich po 2,3 mln zł, jak łatwo policzyć spłaciłem w latach 2015-2023 czyli 9 lat x 2,3 mln zł = 20,7 mln zł.

Zadłużenie Gminy stanowi ok. 27% dochodów ogółem, a przyjmuje się, że gmina jest wypłacalna do 60% dochodów ogółem, czyli gmina ma jeszcze zapas bezpieczeństwa i stabilną sytuację finansów publicznych.

Szanowni Państwo od kilku już lat Ministerstwo Finansów zniosło współczynnik odnoszący się do dochodów ogółem i wprowadziło współczynnik jednoroczny dla każdego roku, który także przedstawia spory zapas bezpieczeństwa.

Spłata zadłużenia w poszczególnych latach oraz ww. współczynnik można śledzić podczas każdej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica za 2024, która także jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce uchwały.

Lata

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Obecny wskaźnik spłaty zobowiązań gminy Opalenica Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy

Lp

8.1

8.3.1

8.4

8.4.1

2024

6,15%

16,95%

TAK

TAK

2025

4,34%

15,29%

TAK

TAK

2026

4,04%

12,78%

TAK

TAK

2027

3,75%

12,49%

TAK

TAK

2028

3,68%

12,42%

TAK

TAK

2029

3,60%

11,95%

TAK

TAK

2030

3,53%

12,13%

TAK

TAK

2031

3,45%

12,81%

TAK

TAK

2032

3,38%

13,73%

TAK

TAK

2033

3,30%

14,45%

TAK

TAK

2034

3,23%

14,85%

TAK

TAK

2035

3,15%

14,85%

TAK

TAK

2036

3,07%

14,85%

TAK

TAK

2037

3,00%

14,85%

TAK

TAK

2038

2,90%

14,85%

TAK

TAK

2039

2,82%

14,85%

TAK

TAK

2040

3,07%

14,85%

TAK

TAK

Szanowni Państwo, zdaniem autorów ulotki, w gminie dochody nie pokrywają wydatków i mamy deficyt. Niestety z przykrością stwierdzam, że to kolejna próba manipulacji i wprowadzania w błąd.

Budżet to nie są tylko dochody i wydatki, ale także przychody (czyli wolne środki i tzw. środki znaczone oraz pożyczki czy kredyty) oraz rozchody (spłata obligacji i kredytów), zatem w planie:

BUDŻET:

dochody + przychody = wydatki + rozchody

Dochody to podatki, opłaty i subwencje, dodatkowo z podziałem na bieżące i majątkowe. Natomiast wydatki dzielą się także na bieżące i majątkowe, które często bardzo szeroko przedstawiam w Echach Opalenickich.

Przychody to wolne środki, które wraz z tzw. środkami znaczonym stanowiły w roku 2023 za rok 2022 kwotę 11,5 mln zł, a rozchody to jak wcześniej pisałem w każdym roku spłata obligacji lub pożyczek w kwocie 2,3 mln zł. Na tą spłatę w każdym roku także wygospodarowuję środki.

Szanowni Państwo, wydatki mają prawo być wyższe z uwagi na przychody, które wprowadzamy do planowanych wydatków (w roku 2022 kwota 11,5 mln zł), a niestety deficyt czy nadwyżka zgodnie z regułami finansowymi to

dochody minus wydatki,

zatem zawsze jeżeli w 100% nie zostaną wykorzystane środki na Program przeciwdziałania alkoholizmowi, z Prawa ochrony środowiska, dochody za przystanki autobusowe, czy inne znaczone środki, to one w kolejnym roku muszą wrócić do budżetu i spowodują deficyt, ponieważ do budżetu nie wracają jako dochody tylko jako przychody. Myślę, że dość jasno wyjaśniłem zawiłe zasady konstrukcji budżetu, którymi autorzy ulotki manipulują, w taki sposób by podważyć zaufanie do aktualnych władz gminy.

Dodatkowo, co ważne w żadnym z lat w mojej kadencji nie została zachwiana podstawowa reguła, że dochody bieżące powinny w 100% pokrywać wydatki bieżące. Potwierdzenie znajduje odzwierciedlenie w każdej wydanej opinii przez Regionalną Izbę Obrachunkową, że „wykonane wydatki bieżące są niższe od wykonanych dochodów bieżących, co spełnia wymogi art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

Informuję także, że sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 było przedmiotem badań przez członków Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu i uzyskało opinię pozytywną, która jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Finanse i budżet.

Szanowni Państwo, wszystko co robimy jest transparentne i udostępniane w dokumentach oraz na bieżąco w zakresie podejmowanych przez Radę Miejską uchwał badane przez Regionalną Izbę Obrachunkową i Wojewodę Wielkopolskiego.

—–

Autorzy ulotki, sugerują mieszkańcom, że „Jeden kandydat na burmistrza? Nadal mamy wybór”.

Drodzy Państwo, nie dajcie się zmanipulować.

W ulotce podano, że jeśli jedyny kandydat nie osiągnie 50% poparcia, to Rada Miejska wybiera inną osobę na burmistrza.

Owszem, wybiera Rada i w takim przypadku to nie Państwo jesteście wyborcami burmistrza. Wybierana osoba nie stanowiła kontrkandydata w trakcie kampanii wyborczej i w związku z tym nie jest znana wyborcom. Nie pozwala to na swobodne porównanie kandydatów w trakcie kampanii.

To Państwo, jako wyborcy, powinni mieć możliwość wyboru BURMISTRZA!

BURMISTRZ

Tomasz Szulc