Komunikat – Konsultacje społeczne

Burmistrz Opalenicy zarządza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica.

 

ZARZĄDZENIE Nr 42/2024/B

BURMISTRZA OPALENICY

z dnia 13 marca 2024 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica

 

Na podstawie art. 6, art. 8 ust. 1 oraz art. 11 ust. 3 z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2024 r. poz. 278) oraz Uchwały nr V/31/2011 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia
23 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Opalenica, zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu poznania opinii mieszkańców Gminy Opalenica, ogłaszam przeprowadzenie konsultacji społecznych (o zasięgu ogólnogminnym) projektu Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Opalenica.

§ 2

Informacja o podjętych konsultacjach wraz z projektem przedmiotowej Uchwały zostanie zamieszczona:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Opalenica
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Opalenicy
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

§ 3

Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 22 marca 2024 roku, a termin ich zakończenia na dzień 22 kwietnia 2024 roku.

§ 4

Konsultacje społeczne odbędą się w formie:

  • ankiety, czyli zbierania uwag do projektu Uchwały w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
    w szczególności formularza zgłoszenia uwag (formularza konsultacyjnego)

  • otwartego, protokołowanego spotkania informacyjno-konsultacyjnego w dniu 22.03.2024 r. o godz. 17.00 – sala CKiB w Opalenicy, Os. Centrum 11

  • warsztatów dla przedstawicieli podmiotów społeczno-gospodarczych w dniu 16.04.2024 r. o godz.17.00 – sala CKiB w Opalenicy, Os. Centrum 11

 

§ 5

Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
w Gminie Opalenica oraz formularz zgłoszenia uwag (formularz konsultacyjny) stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Promocji i Rozwoju
oraz Zarządzania Funduszami Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.