LXV SESJA RADY MIEJSKIEJ

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na LXV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ, która odbędzie się 26 czerwca 2018 roku o godz. 16:00 w Centrum Kultury i Bibliotece im. Powstańców Wielkopolskich w Opalenicy.

Porządek obrad:
1. Otwarcie LXV Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Wykonanie budżetu Gminy Opalenica za 2017 rok i udzielenie Burmistrzowi Opalenicy absolutorium:
1) przedstawienie sprawozdania finansowego za 2017 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Opalenica wg stanu na dzień 31.12.2017 r., opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2017 r. – Skarbnik Gminy Agnieszka Antkowiak – Żak,
2) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za 2017 rok – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Krzysztof Skotarek,
3) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej – Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Wojtkowiak,
4) dyskusja i przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej o złożonym sprawozdaniu,
5) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opalenica za 2017 rok,
6) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Opalenica,
2) zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Opalenica,
3) „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata 2019-2021 w gminie Opalenica”,
4) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego realizacji inwestycji celu publicznego o charakterze ponadlokalnym w obrębie wsi Kopanki w Gminie Opalenica,
5) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opalenicy,
6) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2018,
7) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2018 – 2034.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
8. Wolne głosy, wnioski i informacje.
9. Zakończenie LXV Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak