LXXXVII Sesja Rady Miejskiej

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opalenicy zaprasza na LXXXVII Sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 30 kwietnia 2024r., o godz. 17:00 w auli budynku OSP w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

1. Otwarcie LXXXVII sesji Rady Miejskiej w Opalenicy.
2. Sprawy organizacyjne:
2.1. stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;
2.2. przyjęcie porządku obrad;
2.3. przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Rozpatrzenie Raportu o stanie gminy Opalenica za 2023 rok:
4.1. przedstawienie Raportu o stanie gminy Opalenica;
4.2. debata nad Raportem o stanie gminy Opalenica;
4.3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Opalenicy wotum zaufania.
5. Wykonanie budżetu gminy Opalenica za 2023 rok:
5.1. przedstawienie sprawozdania finansowego za 2023 rok, informacji o stanie mienia komunalnego gminy Opalenica, sprawozdania z wykonania budżetu gminy Opalenica za 2023 r. oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu;
5.2. przedstawienie opinii komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy Opalenica za 2023 r. oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Opalenicy za 2023 rok;
5.3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku komisji Rewizyjnej;
5.4. dyskusja nad sprawozdaniami;
5.5. przedstawienie opinii stałych komisji Rady Miejskiej o złożonym sprawozdaniu;
5.6. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Opalenica za 2023 rok;
5.7. podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Opalenicy z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
8. Wystąpienie Przewodniczącego Rady Miejskiej.
9. Wolne głosy, wnioski i informacje.
10. Zakończenie LXXXVII Sesji Rady Miejskiej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak