Burmistrz Opalenicy ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy ds. oświetlenia

SK.210.6.2023

BURMISTRZ OPALENICY

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. oświetlenia

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa stanowiska pracy)

W URZĘDZIE MIEJSKIM W OPALENICY

64-330 Opalenica, ul. 3 Maja 1

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie;
  2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym;
  4. niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
  5. nieposzlakowana opinia;
  6. wykształcenie średnie lub wyższe;

h) prawo jazdy kat B;

2. Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność;

 2. umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole;

 3. dokładność, obowiązkowość, odpowiedzialność, kreatywność, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy własnej.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • przygotowywanie i realizacja inwestycji z zakresu oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy,

 • podejmowanie działań w celu bieżącego utrzymania oświetlenia i remontów,

 • prowadzenie książek obiektu budowlanego oświetlenia ulicznego gminy i dokonywanie wpisów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1134),

 • zapewnienie sporządzenia projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną dla gminy i jego aktualizacji,

 • koordynowanie spraw związanych z realizacją wspólnych zamówień na dostawę energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy,

 • zgłaszanie zakładowi energetycznemu awarii oświetlenia ulicznego,

 • prowadzenie ewidencji zużytej energii na potrzeby oświetlenia ulicznego,

 • prowadzenie ewidencji ilościowej materiałów, na kartach ilościowych

4. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny;

  2. życiorys (CV) – zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata;

  3. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;

  4. kserokopie świadectw pracy;

  5. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Opalenicy: www.bip.opalenica.pl);

  6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

  7. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

  8. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;

  9. w przypadku gdy kandydatem jest osoba niepełnosprawna – kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność;

  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (do pobrania na stroniewww.bip.opalenica.pl w zakładce nabór kadr).

 1. Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530) informuje się, że w miesiącu maju 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Opalenicy wynosił powyżej 6%.

 1. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. wymiar zatrudnienia – pełny etat;

 2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;

 3. praca o charakterze administracyjno – biurowym;

 4. praca w terenie;

 5. praca w systemie jednozmianowym;

 6. praca na stanowisku wymagająca umiejętności współdziałania z współpracownikami na stanowiskach urzędniczych oraz z innymi osobami i instytucjami. Pracownik wykonuje zadania przydzielone przez przełożonego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami bhp;

 7. praca siedząca, przy komputerze w budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy. Miejsce pracy znajduje się w pomieszczeniu na II piętrze w budynku B, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Praca wymagająca poruszania się po całym budynku Urzędu Miejskiego w Opalenicy, nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

 1. Termin składania ofert: do 16 czerwca 2023 r. włącznie.

 1. Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy,
ul. 3 Maja 1 lub pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Opalenicy, kod pocztowy 64-330,
ul. 3 Maja 1, z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. oświetlenia”.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Miejskiego w Opalenicy po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.opalenica.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opalenicy.

Burmistrz Opalenicy
/-/ Tomasz Szulc

Opalenica, dnia 02 czerwca 2023 r .