PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY zaprasza na XLVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY

zaprasza na

XLVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 25 listopada 2021 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP
w Opalenicy przy ul. Młyńskiej 61.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLVI sesji Rady Miejskiej.
 2. Sprawy organizacyjne:
  • Stwierdzenie kworum oraz informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej;
  • Przyjęcie porządku obrad;
  • Przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
 3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwał:
  • uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości zabudowanej w Opalenicy przy ul. 3 Maja na czas nieoznaczony,
  • uchwała w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Opalenica,
  • uchwała w sprawie w sprawie Programu współpracy Gminy Opalenica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022,
  • uchwała w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Opalenica, jej jednostkom podległym oraz samorządowym instytucjom kultury, warunków dopuszczalności udzielania pomocy publicznej oraz wskazania podmiotów do tego uprawnionych,
  • uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości na rok 2022,
  • uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2022,
  • uchwała w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2022,
  • uchwała w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2022,
  • uchwała w sprawie opłaty targowej na rok 2022,
  • uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet przysługujących radnym Rady Miejskiej
   w Opalenicy,
  • uchwała w sprawie zasad, na jakich sołtysom Gminy Opalenica będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych,

 • uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Opalenicy,
 • uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2021,
 • uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2021 – 2037.
 1. Interpelacje i zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
 3. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 4. Zakończenie XLVI Sesji Rady Miejskiej.

 

 

             Przewodniczący Rady Miejskiej

 

(-) Eugeniusz Wojtkowiak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transmisja z sesji – godzina 17.00 za pośrednictwem dedykowanego Portalu Sesyjnego dla Mieszkańców: https://opalenica.pl/opalenicasesja/