Raport o stanie Gminy Opalenica za rok 2023

Zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym Burmistrz co roku do 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia burmistrzowi absolutorium. Dokument rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie głos mogą zabrać także mieszkańcy gminy.

Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tysięcy mieszkańców), zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15 chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Sesja Rady Miejskiej w Opalenicy, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Opalenica odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2024 r. (wtorek). W związku z powyższym wypełnione zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem należy złożyć do Przewodniczącego Rady do dnia 29 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

Przykładowy formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie stanowi załącznik do niniejszej informacji.