W związku z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym ustawodawca wprowadził nowy dokument „Raport o stanie gminy”, który ma stanowić podsumowanie pracy każdego włodarza w poprzednim roku kalendarzowym.

Burmistrz co roku, do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos, po uprzednim zgłoszeniu. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Miejskiej pisemnego zgłoszenia, popartego podpisami co najmniej 20 osób (w gminach do 20 tysięcy mieszkańców), najpóźniej do 25 czerwca br. Sesja absolutoryjna odbędzie się 26 czerwca br.

Treść raportu znajdą Państwo w poniższym załączniku:

http://bip.opalenica.pl/opalenica/bip/raport-o-stanie-gminy-opalenica.html