PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W OPALENICY
zaprasza Mieszkańców Miasta i Gminy na VI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ,

która odbędzie się 7    maja 2019 roku o godz. 17.00 w auli budynku OSP w Opalenicy,    przy ul. Młyńskiej 61.

Porządek obrad:
1. Otwarcie VI Sesji Rady Miejskiej.
2. Sprawy organizacyjne:
– stwierdzenie kworum, informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej, przyjęcie protokołów z obrad poprzednich sesji.
3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) Zmiany uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Opalenica na rok 2019,
2) w sprawie warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
3) zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w roku 2019,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie stawki opłaty od posiadania psów na rok 2019,
5) zmian w uchwale budżetowej Gminy Opalenica na rok 2019,
6) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opalenica na lata 2019 – 2036.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania złożone na poprzedniej sesji.
7. Wolne głosy, wnioski i informacje.
8. Zakończenie VI Sesji Rady Miejskiej.
Przewodniczący Rady Miejskiej
(-) Eugeniusz Wojtkowiak