Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Wielkopolskiego w Poznaniu prowadzi badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym na potrzeby rozkładu jazdy pociągów 2021/22, który obowiązywał będzie od 12 grudnia 2021 roku. Przy składaniu wniosków za punkt odniesienia prosimy przyjąć rozkład jazdy 2020/2021. Wszystkich zainteresowanych prosimy o przesyłanie wniosków do 5 lutego 2021 r. na załączonym formularzu

Wniosek Badanie Potrzeb Przewozowych (kliknij)

na adres e-mail kolej@umww.pl W tytule e-maila prosimy wpisać: BADANIE POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na potrzeby rozkładu jazdy 2021/2022.

Informujemy, że na kształt rozkładu jazdy pociągów wpływa szereg czynników.

  • Ostateczny kształt rozkładu jazdy pociągów konstruowany jest przez zarządcę infrastruktury kolejowej w oparciu o Regulamin Sieci  oraz na podstawie wniosków złożonych przez poszczególnych Aplikantów.
  • W trakcie obowiązywania rocznego rozkładu jazdy PKP PLK S.A. zastrzega sobie prawo do wprowadzania korekt do rocznego rozkładu jazdy – tzw. cykle zamknięciowe.
  • Aplikant – Organizator Przewozów lub Operator świadczący usługi przewozowe na terenie województwa składa do PKP PLK S.A. wnioski do rozkładu jazdy, opracowane na podstawie projektu rozkładu jazdy z zachowaniem wymogów określonych w Regulaminie Sieci. Wnioski muszą być złożone z minimum 9 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku gdy dotyczą nowego rocznego rozkładu jazdy oraz z co najmniej 3 miesięcznym wyprzedzeniem w przypadku korekty już obowiązującego rozkładu jazdy.

Każdy wniosek o korektę/zmianę rozkładu jazdy pociągu zostanie przeanalizowany pod kątem:

  • wpływu na możliwość zapewnienia dojazdów do/z miejsc pracy i nauki,
  • częstotliwości kursowania pociągów na danej trasie,
  • wpływu na rozkład jazdy innych pociągów regionalnych,
  • możliwości realizacji obiegów taboru,
  •  możliwości finansowych Samorządu Województwa,
  • uzgodnień z sąsiednimi organizatorami przewozów na liniach stycznych z innymi Województwami.

Informujemy, że urząd marszałkowski zastrzega sobie prawo do nieudzielania indywidualnych odpowiedzi na zgłaszane propozycje.

Opr. TM